Nhiếp ảnh nữ VAPA 2023

Nhiếp ảnh nữ VAPA năm 2023- Vẻ đẹp Đất nước & Con người

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

LỜI GIỚI THIỆU

Triển lãm nhiếp ảnh nữ VAPA nhân kỷ niệm 8/3/2023 Hiện nay nhiếp ảnh nữ VAPA ngày càng được bổ sung thêm nhiều thành viên mới. Tính đến nay lực lượng nữ nhiếp ảnh trong toàn quốc có hơn 80 chị, sinh hoạt tại các chi Hội VAPA ở khắp các tỉnh thành từ Hà Giang địa đầu Tổ Quốc cho tới mũi Cà Mau. Các chị có độ tuổi trung bình từ 30 đến 70. Đặc biệt có vài chị ở độ tuổi trên 80 vẫn tham gia sinh hoạt và sáng tác. Là nữ nhiếp ảnh cũng gặp nhiều khó khăn vì vừa lo

việc nhà lại phải đảm đương công việc cơ quan, công ty... nhưng các chị vì lòng đam mê nhiếp ảnh vẫn sắp xếp công việc dành riêng thời gian để tham gia sáng tác ảnh nghệ thuật. Thời gian qua, Ban công tác nữ của VAPA thường xuyên tổ chức triển lãm kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Năm nay có 61 tác giả nữ gởi 244 tác phẩm tham gia triển lãm với đề tài tự do, phản ánh mọi hoạt động đời sống sinh hoạt của người phụ nữ và phong cảnh đẹp đất nước con người trong nước, quốc tế do chính các tác giả chụp. Hình ảnh đất nước con người Việt Nam được khắc họa giản đơn bình dị dưới những góc nhìn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh nữ, song điều đáng nói là các chị dùng kỹ thuật thể hiện hình ảnh để khắc họa toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày. Triển lãm mang tên “ Vẻ đẹp Đất nước và Con người” là một bức tranh tổng thể khắc họa khái quát về chân dung các mẹ, các chị trong đời sống hàng ngày...

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam TRẦN THỊ THU ĐÔNG

1

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

INTRODUCTION

VAPA Women’s Photography Exhibition on the occasion of 8th March 2023 Currently, VAPA female photographer is adding more and more members. Up to now, the force of female photographers in the country has over 80 sisters, joining in VAPA branches in all provinces and cities from Ha Giang to Ca Mau. The average age of the sisters is from 30 to 70. Especially, there are some sisters over the age of 80 who still participate in activities and

composing. Being a female photographer also has many difficulties because they have to take care of the housework and take care of the agency or company work... but their passion of photography, they still arrange work to dedicate their time to compose art photography. Recently, the VAPA’s Women Committee regularly organizes exhibitions to celebrate International Women’s Day. This year, 61 female authors submitted 244 compositions to the exhibition with free themes, reflecting all activities of women’s daily life and beautiful landscapes, people, domestic and international. The image of the country and people of Vietnam is depicted simply from the perspectives of female photographers but the worth thing is they use image expression techniques to portray the beauty of the women. The exhibition titled “The Beauty of the Country and People” is an overall picture depicting the portraits of mothers and sisters in daily life...

President of the Vietnam Association of Photographic Artists TRAN THI THU DONG

2

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Traàn Thò Thu Ñoâng EVAPA - EFIAP

Chieàu Taây Nguyeân Traàn Thò Thu Ñoâng (Haø Noäi)

3

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñoùn Xuaân Traàn Thò Thu Ñoâng (Haø Noäi)

4

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñeán tröôøng Traàn Thò Thu Ñoâng (Haø Noäi)

5

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Saûn phaåm töø bieån Traàn Thò Thu Ñoâng (Haø Noäi)

6

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nguyeãn Hoàng Nga EVAPA/G - EFIAP

Baø Chaùu Nguyeãn Hoàng Nga (TP.HCM)

7

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Meï con EÂ Ñeâ Nguyeãn Hoàng Nga (TP.HCM)

8

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nuï cöôøi H’Moâng Nguyeãn Hoàng Nga (TP.HCM)

9

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñoâi baïn Moâng ñaàu xuø Nguyeãn Hoàng Nga (TP.HCM)

10

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Baïch Thò Toá Anh AVAPA - AFIAP

Phôi thuyeàn thuùng Baïch Thò Toá Anh (TP.HCM)

11

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Thu hoaïch suùng Baïch Thò Toá Anh (TP.HCM)

12

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Du lòch Hueá Baïch Thò Toá Anh (TP.HCM)

13

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Sum hoïp Baïch Thò Toá Anh (TP.HCM)

14

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Döông Vaân Anh AVAPA

Chôï queâ Döông Vaân Anh (Hoøa Bình)

15

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñaùnh cuø quay trong leã hoäi Ñình Coåi Döông Vaân Anh (Hoøa Bình)

16

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Thieáu nöõ Möôøng Vang Döông Vaân Anh (Hoøa Bình)

17

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Neùt hoa vaên Döông Vaân Anh (Hoøa Bình)

18

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nguyeãn Thò Kim Anh AVAPA

Ñoùn naéng Nguyeãn Thò Kim Anh (Kieân Giang)

19

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñoùn Teát Nguyeãn Thò Kim Anh (Kieân Giang)

20

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Thu hoaïch Nguyeãn Thò Kim Anh (Kieân Giang)

21

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ra chôï Nguyeãn Thò Kim Anh (Kieân Giang)

22

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Vuõ Thò Nguyeät AÙnh AVAPA

Hoa ban Vuõ Thò Nguyeät AÙnh (Haø Noäi)

23

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Cuøng meï ñeán chôï Vuõ Thò Nguyeät AÙnh (Haø Noäi)

24

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Laøm ñeïp thuû ñoâ Vuõ Thò Nguyeät AÙnh (Haø Noäi)

25

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Toøa thaùnh Taây Ninh Vuõ Thò Nguyeät AÙnh (Haø Noäi)

26

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ngoâ Thò Thu Ba EVAPA - EFIAP

Ngheà truyeàn thoáng Ngoâ Thò Thu Ba (TP.HCM)

27

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Hoa gioù Ngoâ Thò Thu Ba (TP.HCM)

28

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Deät vaûi Ngoâ Thò Thu Ba (TP.HCM)

29

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Laøm taøu huû ky Ngoâ Thò Thu Ba (TP.HCM)

30

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Traàn Thò Caàn AVAPA - AFIAP

Queâ cheø Traàn Thò Caàn (Haø Noäi)

31

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Haïnh phuùc Traàn Thò Caàn (Haø Noäi)

32

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Thu löôùi Traàn Thò Caàn (Haø Noäi)

33

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Laõo ngö Traàn Thò Caàn (Haø Noäi)

34

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nguyeãn Trang Kim Cöông AVAPA

Neùt coå ñieån vaø hieän ñaïi cuûa Haø Noäi Nguyeãn Trang Kim Cöông (TP.HCM)

35

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Gheành ñaù ñóa Phuù Yeân Nguyeãn Trang Kim Cöông (TP.HCM)

36

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Bình minh Saøi Goøn Nguyeãn Trang Kim Cöông (TP.HCM)

37

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Chôï noåi ngaõ naêm Soùc Traêng Nguyeãn Trang Kim Cöông (TP.HCM)

38

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Traàn Cöông AVAPA

Saéc maøu mieàn bieån Traàn Cöông (Ñoàng Thaùp)

39

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñoùn naéng Traàn Cöông (Ñoàng Thaùp)

40

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Mang laïi maøu xanh Traàn Cöông (Ñoàng Thaùp)

41

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Moät goùc queâ Traàn Cöông (Ñoàng Thaùp)

42

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Voõ Thò Kim Cöông AVAPA

Nhöõng sôïi tô coâng nghieäp Voõ Thò Kim Cöông (Baïc Lieâu)

43

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Baùnh xeøo truyeàn thoáng Voõ Thò Kim Cöông (Baïc Lieâu)

44

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Öôm caù gioáng Voõ Thò Kim Cöông (Baïc Lieâu)

45

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Vuõ ñieäu treân bieån Voõ Thò Kim Cöông (Baïc Lieâu)

46

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nguyeãn Thò Ñaøo AVAPA

Ngheà truyeàn thoáng ngöôøi Chaêm Nguyeãn Thò Ñaøo (TP.HCM)

47

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Beáp chieàu Nguyeãn Thò Ñaøo (TP.HCM)

48

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Theå thao nöõ Nguyeãn Thò Ñaøo (TP.HCM)

49

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Du Xuaân Nguyeãn Thò Ñaøo (TP.HCM)

50

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Phaïm Bích Dieäp AVAPA

Naéng xuaân Phaïm Bích Dieäp (Haø Noäi)

51

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Chôï phieân thaùng 8 Phaïm Bích Dieäp (Haø Noäi)

52

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñöôøng veà Phaïm Bích Dieäp (Haø Noäi)

53

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Gia ñình ngöôøi Moâng Phaïm Bích Dieäp (Haø Noäi)

54

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

An Dung AVAPA

Duyeân daùng thieáu nöõ Chaêm An Dung (TP.HCM)

55

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Treân doøng suoái queâ höông An Dung (TP.HCM)

56

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Naéng mieàn gioù caùt 1 An Dung (TP.HCM)

57

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Naéng mieàn gioù caùt 2 An Dung (TP.HCM)

58

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Toân Nöõ Thò Haø AVAPA

Haïnh phuùc Toân Nöõ Thò Haø (Thöøa Thieân Hueá)

59

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Hoïc laøm baùnh Toân Nöõ Thò Haø (Thöøa Thieân Hueá)

60

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñaûo beù Lyù Sôn Toân Nöõ Thò Haø (Thöøa Thieân Hueá)

61

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñeâm Ashaw Toân Nöõ Thò Haø (Thöøa Thieân Hueá)

62

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Kim Chi AVAPA

Vuøng trôøi bình yeân Kim Chi (TP.HCM)

63

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ngheà truyeàn thoáng Kim Chi (TP.HCM)

64

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Côø ñoû sao vaøng Kim Chi (TP.HCM)

65

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Mieàn Taây queâ toâi Kim Chi (TP.HCM)

66

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Traàn Thu Haø AVAPA

Chieàu queâ Traàn Thu Haø (Haø Noäi)

67

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Phôi töông Traàn Thu Haø (Haø Noäi)

68

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñoâi baïn Traàn Thu Haø (Haø Noäi)

69

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Phieâu Traàn Thu Haø (Haø Noäi)

70

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Tröông Thò Haïnh AVAPA

Nuï cöôøi du lòch Tröông Thò Haïnh (Laâm Ñoàng)

71

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nuï söõa Tröông Thò Haïnh (Laâm Ñoàng)

72

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñua thuyeàn Tröông Thò Haïnh (Laâm Ñoàng)

73

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Vöôït leân Tröông Thò Haïnh (Laâm Ñoàng)

74

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Chu Thu Haûo PS.VAPA

Hoàn nhieân Chu Thu Haûo (Haø Noäi)

75

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Baïn nhoû Chu Thu Haûo (Haø Noäi)

76

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Baø Hoàng Nhöït cöïu tuø Coân Ñaûo 81 tuoåi vôùi chieán só nhaø giaøn Tröôøng Sa Chu Thu Haûo (Haø Noäi)

77

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

“Nöõ chieán só Tröôøng Sa” Chu Thu Haûo (Haø Noäi)

78

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Vuõ Toá Haûo AVAPA

Ngaøy muøa 1 Vuõ Toá Haûo (Vónh Phuùc)

79

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ngaøy muøa 2 Vuõ Toá Haûo (Vónh Phuùc)

80

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Lôùp tin hoïc vuøng cao Vuõ Toá Haûo (Vónh Phuùc)

81

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ngaøy Hoäi laøng Vuõ Toá Haûo (Vónh Phuùc)

82

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Döông Thò Thanh Hieàn AVAPA

Hoa cuûa cao nguyeân ñaù Döông Thò Thanh Hieàn (Haø Giang)

83

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Chò toâi Döông Thò Thanh Hieàn (Haø Giang)

84

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Muøa ñaäu chín Döông Thò Thanh Hieàn (Haø Giang)

85

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Chôï xuaân Döông Thò Thanh Hieàn (Haø Giang)

86

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Phan Thò Phöông Hieàn AVAPA

Nuï cöôøi Phan Thò Phöông Hieàn (Haø Noäi)

87

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Lôùp hoïc vuøng cao Phan Thò Phöông Hieàn (Haø Noäi)

88

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Gia ñình nhoû Phan Thò Phöông Hieàn (Haø Noäi)

89

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Goùc phoá nhoû Ñaø Laït Phan Thò Phöông Hieàn (Haø Noäi)

90

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Hoaøng Thò Bích Hieäp AVAPA

Tuyeát traéng treân noùc nhaø Ñoâng Döông Hoaøng Thò Bích Hieäp (Haø Noäi)

91

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Moäc Chaâu muøa xuaân veà Hoaøng Thò Bích Hieäp (Haø Noäi)

92

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ngheä nhaân nhaân daân ngöôøi Dao Ñoû Taån Vaàn Sieäu Hoaøng Thò Bích Hieäp (Haø Noäi)

93

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Veõ saùp ong treân vaûi cuûa ngöôøi Dao Tieàn Hoaøng Thò Bích Hieäp (Haø Noäi)

94

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Buøi Thò Khaùnh Hoa AVAPA

Thu hoaïch traø Buøi Thò Khaùnh Hoa (Haø Noäi)

95

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Chieàu Laäp An Buøi Thò Khaùnh Hoa (Haø Noäi)

96

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nuoâi Toâm huøm Buøi Thò Khaùnh Hoa (Haø Noäi)

97

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñaùnh caù ôû röøng ngaäp maën Buøi Thò Khaùnh Hoa (Haø Noäi)

98

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nguyeãn Thu Hoaøi AVAPA

Haïnh phuùc löùa ñoâi Nguyeãn Thu Hoaøi (Haø Noäi)

99

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Theo meï leân nöông Nguyeãn Thu Hoaøi (Haø Noäi)

100

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Hoaøng hoân Pu Luoâng Thanh Hoùa Nguyeãn Thu Hoaøi (Haø Noäi)

101

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Möu sinh cuûa phuï nöõ Nguyeãn Thu Hoaøi (Haø Noäi)

102

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Hoaøng Thu Höông EVAPA

Chieán binh nhí (Indonesia) Hoaøng Thu Höông (TP.HCM)

103

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Caàu chuùc may maén - haïnh phuùc (AÁn Ñoä) Hoaøng Thu Höông (TP.HCM)

104

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Theâu trang phuïc truyeàn thoáng Hoaøng Thu Höông (TP.HCM)

105

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Pha tranh caàu Hoaøng Thu Höông (TP.HCM)

106

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nguyeãn Thò Thu Höôøng AVAPA

Ngheà truyeàn thoáng Nguyeãn Thò Thu Höôøng (Höng Yeân)

107

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ngheà goám Nguyeãn Thò Thu Höôøng (Höng Yeân)

108

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Tuoåi thô xoùm nuùi Nguyeãn Thò Thu Höôøng (Höng Yeân)

109

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Em ñi Hoäi Nguyeãn Thò Thu Höôøng (Höng Yeân)

110

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Traàn Thanh Huyeàn AVAPA

Thieáu nöõ Dao Traàn Thanh Huyeàn (Thaùi Nguyeân)

111

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Coâ daâu Dao Ñoû Traàn Thanh Huyeàn (Thaùi Nguyeân)

112

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nieàm vui ngaøy hoäi Traàn Thanh Huyeàn (Thaùi Nguyeân)

113

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Röôùc leã caàu muøa cuûa ngöôøi Taøy Nuøng Traàn Thanh Huyeàn (Thaùi Nguyeân)

114

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Huyønh Voõ EVAPA - EFIAP/S

Phuï nöõ vuøng cao Huyønh Voõ (Kieân Giang)

115

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nung goám truyeàn thoáng Huyønh Voõ (Kieân Giang)

116

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Happy New Year 2023 Huyønh Voõ (Kieân Giang)

117

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Hoa Teát Huyønh Voõ (Kieân Giang)

118

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Khaùnh Phan AVAPA

Vaùy hoa Khaùnh Phan (TP.HCM)

119

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Toâi yeâu Vieät Nam Khaùnh Phan (TP.HCM)

120

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Caùnh ñoàng baát taän Khaùnh Phan (TP.HCM)

121

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ngaøy doâng baõo Khaùnh Phan (TP.HCM)

122

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Kim Lan AVAPA - AFIAP

Muøa coùi 1 Kim Lan (TP.HCM)

123

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Muøa coùi 2 Kim Lan (TP.HCM)

124

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Muøa coùi 3 Kim Lan (TP.HCM)

125

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Muøa coùi 4 Kim Lan (TP.HCM)

126

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nguyeãn Thò Hoàng Laân AVAPA

Muùa Ballet 1 Nguyeãn Thò Hoàng Laân (TP.HCM)

127

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Muùa Ballet 2 Nguyeãn Thò Hoàng Laân (TP.HCM)

128

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Muùa Ballet 3 Nguyeãn Thò Hoàng Laân (TP.HCM)

129

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Muùa Ballet 4 Nguyeãn Thò Hoàng Laân (TP.HCM)

130

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nguyeãn Phuùc Xuaân Leâ AVAPA

Hoa veà treân phoá Nguyeãn Phuùc Xuaân Leâ (Thöøa Thieân Hueá)

131

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Laøm möùt göøng Nguyeãn Phuùc Xuaân Leâ (Thöøa Thieân Hueá)

132

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Chaèm noùn Nguyeãn Phuùc Xuaân Leâ (Thöøa Thieân Hueá)

133

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Deät luïa Nguyeãn Phuùc Xuaân Leâ (Thöøa Thieân Hueá)

134

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nguyeãn Thò Bích Lieãu AVAPA

Muøa vaøng Nguyeãn Thò Bích Lieãu (Ñoàng Thaùp)

135

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Sau chuyeán ra khôi Nguyeãn Thò Bích Lieãu (Ñoàng Thaùp)

136

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Muøa quyùt Teát Nguyeãn Thò Bích Lieãu (Ñoàng Thaùp)

137

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Hoa xuaân Nguyeãn Thò Bích Lieãu (Ñoàng Thaùp)

138

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñoã Phöông Mai AVAPA

Tình meï Ñoã Phöông Mai (Baø Ròa - Vuõng Taøu)

139

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñoâi baïn Ñoã Phöông Mai (Baø Ròa - Vuõng Taøu)

140

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Giao hoøa aâm döông Ñoã Phöông Mai (Baø Ròa - Vuõng Taøu)

141

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Keùo löôùi ruøng Ñoã Phöông Mai (Baø Ròa - Vuõng Taøu)

142

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñoã Thanh Mai AVAPA - AFIAP

Ñaát vaø ngöôøi Ñoã Thanh Mai (Haûi Döông)

143

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ba theá heä Ñoã Thanh Mai (Haûi Döông)

144

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Moùn baùnh cuûa meï Ñoã Thanh Mai (Haûi Döông)

145

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nhöõng ngöôøi phuï nöõ Saùn Chæ Ñoã Thanh Mai (Haûi Döông)

146

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñoã Thanh Xuaân Thuøy Mai AVAPA - AFIAP

Ñeán vôùi Tröôøng Sa Ñoã Thanh Xuaân Thuøy Mai (Caø Mau)

147

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Loái veà Ñoã Thanh Xuaân Thuøy Mai (Caø Mau)

148

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Doïn haøng Ñoã Thanh Xuaân Thuøy Mai (Caø Mau)

149

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Phaân côõ Ñoã Thanh Xuaân Thuøy Mai (Caø Mau)

150

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Phan Thò Xuaân Mai AVAPA

Möu sinh Phan Thò Xuaân Mai (Thöøa Thieân Hueá)

151

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Caâu chuyeän beân ñöôøng Phan Thò Xuaân Mai (Thöøa Thieân Hueá)

152

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Chuyeán ñoø ngang Phan Thò Xuaân Mai (Thöøa Thieân Hueá)

153

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Heø veà Phan Thò Xuaân Mai (Thöøa Thieân Hueá)

154

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Traàn Thò Tuyeát Mai EVAPA - EFIAP

Du xuaân Traàn Thò Tuyeát Mai (TP.HCM)

155

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Moät thoaùng Hoäi An Traàn Thò Tuyeát Mai (TP.HCM)

156

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Naéng xuaân Traàn Thò Tuyeát Mai (TP.HCM)

157

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Teát ñoaøn vieân Traàn Thò Tuyeát Mai (TP.HCM)

158

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nguyeãn Thò Tuyeát Minh AVAPA

Xuaân veà treân vuøng cao Nguyeãn Thò Tuyeát Minh (Haø Noäi)

159

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Leã hoäi aùo daøi Vieät Nam Nguyeãn Thò Tuyeát Minh (Haø Noäi)

160

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Vuõ ñieäu cuoäc soáng Nguyeãn Thò Tuyeát Minh (Haø Noäi)

161

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Suoái mô Nguyeãn Thò Tuyeát Minh (Haø Noäi)

162

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Tröông Thò Kim Nga AVAPA - AFIAP

Naéng mai Tröông Thò Kim Nga (Ñaék Laék)

163

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Phôi mieán Tröông Thò Kim Nga (Ñaék Laék)

164

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Thaønh phaåm goám Tröông Thò Kim Nga (Ñaék Laék)

165

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Vaøo vuï muoái Tröông Thò Kim Nga (Ñaék Laék)

166

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Phaïm Thò AÙi Nghóa AVAPA

Ngöôøi muïc töû Phaïm Thò AÙi Nghóa (Baø Ròa - Vuõng Taøu)

167

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Bình mình treân ñoàng muoái Phaïm Thò AÙi Nghóa (Baø Ròa - Vuõng Taøu)

168

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Xuaân veà Phaïm Thò AÙi Nghóa (Baø Ròa - Vuõng Taøu)

169

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Khaép nôi xuaân veà Phaïm Thò AÙi Nghóa (Baø Ròa - Vuõng Taøu)

170

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Hoaøng Bích Nhung AVAPA

Vui ñuøa Hoaøng Bích Nhung (TP.HCM)

171

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nieàm vui cuûa meï Hoaøng Bích Nhung (TP.HCM)

172

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Hoa ñoàng noäi Hoaøng Bích Nhung (TP.HCM)

173

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Vuõ ñieäu vuøng cao Hoaøng Bích Nhung (TP.HCM)

174

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Phaïm Thò Tuyeát Non AVAPA

Duyeân queâ 1 Phaïm Thò Tuyeát Non (Baéc Ninh)

175

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Duyeân queâ 2 Phaïm Thò Tuyeát Non (Baéc Ninh)

176

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Duyeân queâ 3 Phaïm Thò Tuyeát Non (Baéc Ninh)

177

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Duyeân queâ 4 Phaïm Thò Tuyeát Non (Baéc Ninh)

178

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Traàn Thò Kieàu Oanh AVAPA

Muøa traùi chín Traàn Thò Kieàu Oanh (Long An)

179

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Naéng xuaân Traàn Thò Kieàu Oanh (Long An)

180

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Thu hoaïch ôùt Traàn Thò Kieàu Oanh (Long An)

181

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Noát nhaïc xanh Traàn Thò Kieàu Oanh (Long An)

182

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñaëng Thò Kim Phöông AVAPA

Thaùp Nhaïn Phuù Yeân 1 Ñaëng Thò Kim Phöông (TP.HCM)

183

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Thaùp Nhaïn Phuù Yeân 2 Ñaëng Thò Kim Phöông (TP.HCM)

184

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Thaùp Baø Thieân Y A Na 1 Ñaëng Thò Kim Phöông (TP.HCM)

185

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Thaùp Baø Thieân Y A Na 2 Ñaëng Thò Kim Phöông (TP.HCM)

186

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñoã Thu Quyeân AVAPA

Maàm Xoan Ñoã Thu Quyeân (Phuù Thoï)

187

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ngheä nhaân Troáng ñu Ñoã Thu Quyeân (Phuù Thoï)

188

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Phuï nöõ vuøng cao Ñoã Thu Quyeân (Phuù Thoï)

189

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Muøa xuaân tuoåi thô Ñoã Thu Quyeân (Phuù Thoï)

190

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nguyeãn Thò Quyeân AVAPA

Neùt ñeïp theå thao Nguyeãn Thò Quyeân (Bình Ñònh)

191

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñua thuyeàn muøa xuaân Nguyeãn Thò Quyeân (Bình Ñònh)

192

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Gaùnh muoái Nguyeãn Thò Quyeân (Bình Ñònh)

193

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Neùt ñeïp Muõi Vi Roàng Nguyeãn Thò Quyeân (Bình Ñònh)

194

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Nguyeãn Thò Sin EVAPA - AFIAP

Vò maën cho ñôøi Nguyeãn Thò Sin (TP.HCM)

195

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Ñaùnh giaëm Nguyeãn Thò Sin (TP.HCM)

196

NHIEÁP AÛNH NÖÕ VAPA 2023

Saân phôi Nguyeãn Thò Sin (TP.HCM)

197

Made with FlippingBook - Online catalogs